Link

 สื่อประชาสัมพันธ์

  

    

 

 

 

 

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 1,691,118
  • Unique Visitor: 375,942
  • Your IP: 203.150.96.1
  • Since: 2010-10-07 13:26:26

สภากาชาดไทย จัดประชุมสัญจรจัดหาผู้บริจาคโลหิต 11 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน

ภากาชาดไทย  จัดการประชุมสัญจรด้านการจัดหาผู้บริจาคโลหิตส่วนภูมิภาค ประจำปี 2558 เรื่อง อยากมีสุขภาพดี ต้องบริจาคโลหิตทุก 3 เดือน(Good Health begins with donating blood every 3 month) 11 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  ณ ห้องคอนเวนชั่น 3 โรงแรม อวานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น 

นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เปิดเผยว่า การประชุมสัญจรด้านการจัดหาผู้บริจาคโลหิตฯ มีวัตถุประสงค์ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย ในโอกาสทรงเจริญพระชนมายุ 60 พรรษา 2 เมษายน 2558 ตลอดจน เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับนโยบายการจัดหาผู้บริจาคโลหิต ให้แก่เหล่ากาชาดจังหวัดทุกจังหวัดในเขตภาคกลางตอนบนทุกจังหวัด ซึ่งมีบทบาทสำคัญอย่างยิ่งในการให้การสนับสนุน ส่งเสริมประสานงานให้การจัดหาโลหิตในส่วนภูมิภาคประสบความสำเร็จ  จึงควรให้ผู้ที่เป็นอาสาสมัครปฏิบัติงานจัดหาโลหิต ทั้งที่เป็นกรรมการ สมาชิกของเหล่ากาชาด เจ้าหน้าที่ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิต ที่ร่วมเป็นเครือข่ายสนับสนุนจัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อให้การจัดหาโลหิตเป็นไปตามเป้าหมายสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์สภากาชาดไทย ตลอดจนรณรงค์สร้างเครือข่ายการจัดหาผู้บริจาคโลหิตแบบบูรณาการร่วมกันระหว่างภูมิภาคกับส่วนกลาง โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด กรรมการกาชาดจังหวัด เจ้าหน้าที่ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสาขาบริการโลหิต อาสาสมัครปฏิบัติงานจัดหาโลหิต จำนวน 11 จังหวัด ได้แก่  ขอนแก่น นครพนม มุกดาหาร ร้อยเอ็ด อุดรธานี สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู เลย มหาสารคาม บึงกาฬ และเจ้าหน้าที่จากศูนย์เลือดแห่งชาติ องค์การกาแดงลาว รวมผู้เข้าร่วมประชุมฯ จำนวน 145 คน

       ทั้งนี้ กิจกรรมในการประชุมประกอบด้วย การปาฐกถาพิเศษ นโยบายบริการโลหิตแห่งชาติ (National Blood Policy) สู่เป้าหมายอาสาสมัครการจัดหาโลหิตอย่างมีประสิทธิภาพ และการบรรยายหัวข้อ อยากมีสุขภาพดี ต้องบริจาคโลหิตทุก 3 เดือนโดยนาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์ จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และการบรรยายหัวข้อ “กลยุทธ์ มีแต่ได้ กับได้ ชัวร์” โดยนางสาวปิยนันท์ คุ้มครอง หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต และสรุปผลประชุมด้วยการระดมความคิด จากผู้เข้าร่วมการประชุม ในหัวข้อ “การสร้างเครือข่ายและกลยุทธ์การจัดหาโลหิตอย่างยั่งยืน” หลังจากนี้ จะจัดการประชุมสัญจรไปตามภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศอีก 3 ภูมิภาค ได้แก่ ภาคใต้, ภาคใต้ - ชายฝั่งอันดามัน และภาคเหนือตอนบน  

สื่อประชาสัมพันธ์