Link

 สื่อประชาสัมพันธ์

  

    

 

 

 

 

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 1,691,116
  • Unique Visitor: 375,942
  • Your IP: 203.150.96.1
  • Since: 2010-10-07 13:26:26

ขอเชิญพสกนิกรทั่วประเทศทำความดี บริจาคโลหิต วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา

 

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  ขอเชิญพสกนิกรทั่วประเทศร่วมบริจาคโลหิตในโครงการ “ทำความดี บริจาคโลหิต  เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย    ทรงเจริญพระชนมายุ 62 พรรษา 2 เมษายน 2560” และร่วมลงนามถวายพระพร  ตลอดเดือนเมษายน 2560 ณ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  

         นาวาโทหญิง แพทย์หญิงอุบลวัณณ์  จรูญเรืองฤทธิ์  ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  กล่าวว่า  นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมราชูปถัมภกสภากาชาดไทย ทรงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   ดำรงตำแหน่งอุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม พุทธศักราช 2520 พระองค์ทรงให้ความสำคัญกับงานบริการโลหิตอย่างมาก เพราะเป็นงานที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลให้ทำหน้าที่จัดหาโลหิตจากผู้บริจาคโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน ให้มีปริมาณที่เพียงพอ มีคุณภาพ ปลอดภัยสูงสุดสำหรับผู้ป่วยทั่วประเทศ  ทรงพระราชทานพระราชดำริ และให้แนวทางการพัฒนาความก้าวหน้าในการดำเนินงานบริการโลหิตในด้านต่างๆ  เช่น  ทรงให้ความสำคัญในการจัดหาโลหิต โดยปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้บิรจาคโลหิต ด้วยการเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิต  ทรงสนพระทัยพัฒนาความก้าวหน้าเทคโนโลยีงานบริการโลหิต โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงสนับสนุนและติดตามความก้าวหน้าการจัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาอย่างใกล้ชิด รวมทั้งการจัดตั้งภาคบริการโลหิตแห่งชาติ เพื่อการจัดหาโลหิตในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศให้มีปริมาณเพียงพอสำหรับผู้ป่่วย เพื่อทำให้งานบริการโลหิตของสภากาชาดไทย ก้าวสู่มาตรฐานสากลเป็นที่ยอมรับของนานาอารยประเทศ 

         ในโอกาสนี้ จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต พร้อมทั้ง ร่วมลงนามถวายพระพรตลอดเดือนเมษายน 2560  ณ  ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ  ถนนอังรีดูนังต์    ในส่วนภูมิภาค ประชาชนร่วมบริจาคโลหิต ได้ที่ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติ  ชลบุรี   ราชบุรี  นครราชสีมา  ขอนแก่น  อุบลราชธานี   นครสวรรค์  พิษณุโลก  เชียงใหม่  นครศรีธรรมราช (ทุ่งสง)  สงขลา ภูเก็ต และงานบริการโลหิต สถานีกาชาดหัวหินเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่    ฝ่ายประชาสัมพันธ์และจัดหาผู้บริจาคโลหิต โทร. 0 2256 4300  , 0 2263 9600-99 ต่อ 1101  

สื่อประชาสัมพันธ์