Link

 สื่อประชาสัมพันธ์

  

    

 

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 2,501,148
  • Unique Visitor: 538,754
  • Your IP: 107.23.176.162
  • Since: 2010-10-07 13:26:26

พิธีพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 12

วันที่ 8 มีนาคม 2561  เวลา 12.30 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย  เสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1ประกาศเกียรติคุณ และเข็มที่ระลึกแก่ผู้บริจาคโลหิตครบ 36  ครั้งและ 108 ครั้ง ประจำปี 2559-2560 ของเหล่ากาชาดจังหวัดภาค 12  รวม 7 จังหวัด ได้แก่  สงขลา  ตรัง พัทลุง  นราธิวาส  ปัตตานี  ยะลา  และสตูล    โดยมี นายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย  นาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์  จรูญเรืองฤทธิ์   ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย  และผู้บริหารสภากาชาดไทย  เฝ้าฯ รับเสด็จ   โดยมี พระภิกษุ  รับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง  และ108 ครั้ง  จำนวน 12 รูป   ผู้บริจาคโลหิตครบ 100 ครั้ง และผู้ทำคุณประโยชน์แก่สภากาชาดไทย รับพระราชทานเหรียญกาชาดสมนาคุณ ชั้นที่ 1  จำนวน 39 ราย   และสถาบันที่ให้การสนับสนุนการบริจาคโลหิต รับพระราชทานประกาศเกียรติคุณ  และผู้บริจาคโลหิต  รับพระราชทานเข็มที่ระลึกผู้บริจาคโลหิตครบ 36 ครั้ง และ108 ครั้ง จำนวน 612 ราย   รวมทั้งสิ้น 663 ราย  ณ  ห้องนคราแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเรือรัษฎา อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง  

สื่อประชาสัมพันธ์