Link

 สื่อประชาสัมพันธ์

  

    

 

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 2,501,135
  • Unique Visitor: 538,751
  • Your IP: 107.23.176.162
  • Since: 2010-10-07 13:26:26

ประชุมผู้ประสานงานด้านการจัดหาผู้บริจาคโลหิต "จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ ยิ่งให้ ยิ่งได้รับ"

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ร่วมกับคณะกรรมการจัดหาและส่งเสริมผู้ให้โลหิตแห่งสภากาชาดไทย จัดประชุมผู้ประสานงานด้านการจัดหาผู้บริจาคโลหิต ประจำปี 2561 เรื่อง “จิตอาสา ทำดีด้วยหัวใจ ยิ่งให้ ยิ่งได้รับ” วันที่ 29 มีนาคม 2561  เวลา 08.30-15.00 น. ณ  ห้องประชุมมรกต ชั้น 4 โรงแรมอินทรา รีเจนท์ (ประตูน้ำ) เพื่อสนับสนุนโครงการหลัก “จิตอาสาบริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ”   เป็นโครงการหลักรณรงค์จัดหาโลหิตประจำปี 2561 เพื่อให้การจัดหาโลหิตจากผู้บริจาคในหน่วยเคลื่อนที่ประสบความสำเร็จ สามารถจัดหาโลหิตที่มีคุณภาพและเพียงพอแก่ความต้องการของผู้ป่วยทั่วประเทศ พร้อมทั้งช่วยเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งบทบาทของผู้ที่ทำหน้าที่ประสานงานด้านการจัดหาผู้บริจาคโลหิตในหน่วยงานที่ดำเนินงานจัดหาโลหิตบริจาคให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน      

          สำหรับหัวข้อการประชุมครั้งนี้ จะมุ่งเน้นในเรื่องของการสร้างกำลังใจให้แก่ผู้ที่ทำงานด้านจิตอาสาจัดหาผู้บริจาคโลหิต  การให้ความรู้เรื่องการบริจาคโลหิต  สร้างความเข้าใจ เรื่องโลหิต   การบริจาคโลหิต   การดูแลสุขภาพผู้บริจาคโลหิต การจัดหาโลหิต  เพื่อให้เป็นแนวทางในการเพิ่มยอดผู้บริจาคโลหิตของหน่วยงานได้อย่างยั่งยืน ส่งผลให้มีโลหิตที่เพิ่มมากขึ้นในหน่วยเคลื่อนที่ และเป็นโลหิตที่มีคุณภาพปลอดภัย เพียงพอสำหรับผู้ป่วย   โดยมีหัวข้อการประชุม อาทิ  

          -  ธรรมะอารมณ์ดี - จิตเป็นสุข ด้วยการให้  โดย พระมหาวีรพล วีรญาโณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดยานนาวา   เพื่อปลุกพลังจิตอาสา สร้างพลังใจให้ปฏิบัติภารกิจด้านการจัดหาโลหิตด้วยความสุข ที่ได้มีส่วนร่วมในการจัดหาโลหิตเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยเป็นการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  

          - จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยความสมัครใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ  โดยนาวาโทหญิงแพทย์หญิงอุบลวัณณ์  จรูญเรืองฤทธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งช่าติ   เป็นโครงการหลัก ในการรณรงค์จัดหาโลหิตประจำปี 2561 เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องของการบริจาคโลหิตว่าเป็นสิ่งจำเป็น และส่งเสริมให้เกิดความรับผิดชอบต่อคนในสังคมร่วมกันด้วยการบริจาคโลหิต  การบริจาคโลหิต 1 ครั้ง ยังสามารถช่วยเหลือผู้ป่วยได้อย่างน้อย 3 ชีวิต

          - Club Friday ตอนพิเศษ รัก คือ การให้ (โลหิต)  โดย ดร.ภูวนาท คุนผลิน  (ดีเจ อั๋น กรีนเวฟ) ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวช่อง GMM25   รู้จัก“การให้” ผ่านมุมมองความรักในแง่มุมต่างๆ  ซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้เกิดการให้โลหิต ซึ่งเป็นการแสดงออกถึงความรักที่เป็นการให้ที่แท้จริง ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนใด ๆ 

          - ประสานงานอย่างไร ให้เข้าใจตรงกัน  สร้างความเข้าใจร่วมกันถึงบทบาทของผู้ที่ทำหน้าที่ประสานงานด้านการจัดหาผู้บริจาคโลหิตในหน่วยงานที่ดำเนินงานจัดหาโลหิตบริจาคให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน     

          ทั้งนี้ มีผู้ประสานงานการจัดหาโลหิต ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล ทั้งภาครัฐ เอกชน รัฐวิสาหกิจ สถานศึกษา และชุมชนกว่า 200 แห่งเข้าร่วมประชุม 

สื่อประชาสัมพันธ์