Link

 สื่อประชาสัมพันธ์

  

    

 

สถิติเว็บไซต์

  • Site Counter: 2,218,379
  • Unique Visitor: 464,558
  • Your IP: 54.224.216.155
  • Since: 2010-10-07 13:26:26

ขอเชิญเฝ้าฯรับเสด็จฯ สมเด็จพระพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯไปทรงเปิด ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทยฯ

สภากาชาดไทย ขอเชิญเฝ้าฯรับเสด็จฯ  สมเด็จพระพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี   อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย  เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิด  “ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘  The Thai Red Cross Plasma Fractionation Centre Princess Maha Chakri Sirindhorn 5th  Cycle Birthday Anniversary Celebrations 2nd April  2015” ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561  เวลา 10.20 น. ณ  เลขที่ 1 หมู่ที่ 4 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี   

สภากาชาดไทย ได้จัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทยขึ้น ตามนโยบายบริการโลหิตแห่งชาติ ปี พ.ศ. 2553  ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี   ได้ระบุเป้าประสงค์นโยบายข้อที่ 8 ให้ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เป็นองค์กรหลักในการผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาเพื่อรักษาผู้ป่วย รวมทั้งนโยบายด้านสาธารณสุขของประเทศมีเป้าหมายในการพัฒนาให้ประเทศไทย เป็นศูนย์กลางด้านสุขภาพและการรักษาพยาบาลในระดับนานาชาติ  โดยประชาชนจะได้เข้าถึงบริการอย่างปราศจากอุปสรรค โดยที่ประชุมคณะกรรมการสภากาชาดไทย ครั้งที่ 307 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2555 มีมติอนุมัติให้จัดตั้งศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา   

ทั้งนี้ สภากาชาดไทย  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และองค์การเภสัชกรรม ได้ร่วมกันพิจารณาคัดเลือกเทคโนโลยีการผลิตของบริษัท Green Cross Corporation (GCC) สาธารณรัฐเกาหลี  ซึ่งได้รับมาตรฐานในการผลิตระดับชาติ (Koren FDA)  และระดับสากลตามาตรฐาน GMPรวมทั้ง ได้รับการช่วยเหลือจากเอกอัคราชทูตไทย ณ กรุงโซล ในขณะนั้น ประสานงานการร่วมลงนามความตกลงระหว่างสภากาชาดไทย และบริษัท GCC ในการถ่ายทอดและพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต ให้แก่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ      เมื่อวันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2556 ทำให้ได้รับโอกาสสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีระดับสูงในการผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาชนิดใหม่   

นอกจากนี้ สภากาชาดไทย ได้ร่วมลงนามความร่วมมือสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมากับ 4 หน่วยงานหลักของประเทศ  ได้แก่  สำนักงานคณะกรรมการอาหาร และยา  สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม  เพื่อให้การดำเนินงานก้าวไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมาย  สามารถพัฒนาเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล  จนปัจจุบัน  ได้รับการรับรองมาตรฐานสถานที่ผลิตยาตามหลักเกณฑ์วิธีการผลิตที่ดีในการผลิตยา (Good Manufacturing Practice : GMP)จากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข  เป็นระยะเวลา 3 ปี นับแต่ปี พ.ศ. 2559 - 2562  และ มีการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามเภสัชตำรับของยุโรป (European Pharmacopeia)  

สามารถผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา จำนวน 3 ชนิด คือ 1. อัลบูมิน 20 ทีอาร์ซีเอส  ช่วยฟื้นฟูและรักษาสมดุลของ     ปริมาตรการไหลเวียนเลือด2.อิมมูโนโกลบูลิน 5 ทีอาร์ซีเอส ใช้รักษาผู้ป่วยโรคภูมิคุ้มกันผิดปกติผู้ป่วยภาวะเกล็ดเลือดต่ำโดยไม่ทราบสาเหตุ  3. แฟคเตอร์ 8  ทีอาร์ซีเอส ใช้รักษาผู้ป่วยโรคฮีโมฟีเลีย เอ  จึงนับได้ว่าเป็นโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาแห่งแรกของภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก       

          ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา  ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้าง เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ 2556 และได้เริ่มดำเนินการก่อสร้างจนแล้วเสร็จเมื่อ วันที่ 8 พฤษภาคม 2558  โดยใช้งบประมาณจากรัฐบาลและสภากาชาดไทย ในการก่อสร้างเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,779.40 ล้านบาท โดยได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานพระราชานุญาตพระราชทานชื่อว่า “ศูนย์ผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา สภากาชาดไทย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ The Thai Red Cross Plasma Fractionation Centre Princess Maha Chakri Sirindhorn 5th Cycle Birthday Anniversary Celebrations 2nd  April 2015” และพระราชทานพระราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาภิไธย “ ส.ธ.” ประดับที่ป้ายชื่ออาคาร   ซึ่งประกอบด้วยอาคารต่างๆ 7 หลัง  รวมพื้นที่ใช้สอยประมาณ 9,850 ตารางเมตร  ประกอบด้วย     1.อาคารสำนักงาน  2.อาคารผลิต  3.อาคารอุปกรณ์และระบบวิศวกรรม  4. อาคารสัตว์ทดลอง 5. หอกลั่นแอลกอฮอล์  6.อาคารเก็บของเสีย และ7.หอเก็บน้ำประปา  

 ในปี พ.ศ. 2558-2559 เริ่มต้นทดลองผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมา  และผลิตเพื่อการจำหน่ายในปี พ.ศ. 2560 กำลังการผลิตสูงสุดใช้พลาสมา  200,000 ลิตรต่อปี ในระยะเริ่มต้น 1-2 ปีแรก ใช้พลาสมาในการผลิต 81,000 ลิตรต่อปี และในปี พ.ศ.2560 ดำเนินการเร่งขยายกำลังการผลิตใช้พลาสมาเพิ่มขึ้นเป็น 100,000 ลิตรต่อปี  เพื่อให้สอดคล้องกับปริมาณของพลาสมาที่ได้รับบริจาคจากผู้บริจาคพลาสมาโดยตรง และจากการปั่นแยกส่วนประกอบโลหิต ซึ่งเป็น    ผู้บริจาคของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ และ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศ  และสามารถผลิตผลิตภัณฑ์จากพลาสมาให้เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ป่วยในประเทศได้เป็นจำนวนมาก  ซึ่งจะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาล ทั้งต่อประชาชนและประเทศชาติ  ช่วยยกระดับการรักษาพยาบาลในประเทศ  ผู้ป่วยได้รับการรักษาด้วยผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล อย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน ส่งผลให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น   

สื่อประชาสัมพันธ์